Ulkoilufoorumin Eduskuntavaaliteemat

2.11.2018 Yleinen

Luontoliikunta kansalaisten hyvinvoinnin turvaajana – Suomelle kansallinen Ulkoilustrategia

Ulkoilun hallinto on hajallaan eri ministeriöissä, selkeätä vastuutahoa ei ole. Suomella ei ole selkeää ulkoilun edistämiseen tähtäävää strategiaa. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää saada seuraavien eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen periaatepäätökseksi ulkoilun edistäminen ja ulkoilustrategian laatiminen.

 • Ulkoilufoorumi ehdottaa aloitettavaksi valtioneuvoston periaatepäätöksellä Suomelle ulkoilustrategian laajalla sidosryhmätyöllä.
 • Ulkoilun edistäminen vaatii tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Valtion eri toimijoiden lisäksi keskeisiä toimijoita ovat erityisesti kunnat, maakunnat sekä eri ulkoilujärjestöt.
 • Ulkoilustrategia olisi eri toimijoiden yhteinen näkemys siitä, mitä ulkoilun suosion kasvattamiseksi pitäisi tehdä, yhdessä ja yhteisin toimin.

Ulkoilustrategian yhteydessä on syytä päivittää ulkoilulaki sekä tarkastella myös muita ulkoilun kannalta relevantteja lakeja.

 

1. Ulkoilun olosuhteet

 • Parannetaan ulkoilukohteiden saavutettavuutta ja huolehditaan reiteistä sekä rakenteista ympäri maan
 • Turvataan Metsähallituksen luontopalveluiden voimavarat ottaen huomioon virkistystä palvelevien rakenteiden korjausvelka
 • Vesistöt huomioidaan arvokkaana osana suomalaista ulkoilu- ja liikuntakulttuuria.
  • Aktiivisella politiikalla tuetaan yhdyskuntasuunnittelua, joka mahdollistaa rantojen ja vesistöjen virkistyskäytön
 • Kehitetään kansallispuistojen ja kansallisten kaupunkipuistojen verkostoa
 • Jokamiehenoikeuksien toteutuminen tulee varmistaa kaikessa lainsäädännössä.
 • Miten erilaisia sopimuksellisia ja muita vapaaehtoisuuteen perustuvia malleja voitaisiin tukea maanomistajien, matkailuelinkeinojen ja kuntien välillä.

2. Lapset ja nuoret

 • Harrastaminen luo hyvinvointia, jokaiselle lapselle tulee taata mahdollisuus mieleiseen luontoliikuntaharrastukseen.
 • Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ovat tärkeässä roolissa vähäisen liikunnan lisäämisessä.
 • Matalan kynnyksen toimintaa tulee olla tarjolla, yhteinen tekeminen on parasta ehkäisyä yksinäisyydelle ja luontokokemukset saattavat eri-ikäisiä yhteen.
 • Nuorten osallistaminen ulkoiluun liittyvässä päätöksenteossa.
  • Lapset ja nuoret ulkoilevat lähellä kotiaan. Varmistetaan siis tämä mahdollisuus kaikille.

3. Ulkoilun terveysvaikutusten tunnistaminen

 • Luonnossa liikkuminen edistää terveyttä ennaltaehkäisevästi.
  • Tämä tulee huomioida sosiaalipolitiikassa ja sen resursoinnissa.
 • Ulkoilun hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin liittyvien tutkimusten tehokas tiedottaminen ja hyödyntäminen päätöksenteossa.
 • Ulkoilun ja harrastusten tuoman henkisen hyvinvoinnin tunnistaminen.

4. Ulkoilun tutkimustiedon lisääminen

 • Tutkimusta tarvitaan siitä, minkä verran ja minkälaisilla ulkoilu- ja virkistysalueilla on kävijöitä.
  • Minkälaista tällaisten alueiden maasto on ja mitä palveluita on saatavilla.
 • Tuotetaan tutkimustietoa lasten ja nuorten ulkoilusta sekä kiinnostuksen kohteista.
 • Yhdistetään eri puolilta löytyvää tutkimustietoa helposti saatavaksi ja päätöksenteon tueksi.
 • Selvitetään ulkoilun hyvinvointivaikutusten suorat ja epäsuorat taloudelliset seuraukset.

 

Tämä paperi on laadittu Ulkoilufoorumin verkostotyönä. Eri järjestöillä on lisäksi omat eduskuntavaaliteemat.


Ulkoilufoorumista: 

Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 18 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta.

Ulkoilufoorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään muun muassa: jäsenjärjestöjen ajankohtaisia valtakunnallisia kysymyksiä, jokamiehenoikeuksia ja niiden turvaamista, ulkoilun lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä kuten metsähallituslakia, yksityistielakia ja tieliikennelakia, suosittuihin ulkoiluympäristöihin kuten kansallispuistoihin, retkeilyalueisiin ja virkistysalueisiin liittyviä asioita sekä ulkoilu- ja liikuntapolitiikkaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Ulkoilufoorumin valmistelutoimikuntaan kuuluvat:
puheenjohtaja Jaakko Nippala, Suomen Partiolaiset; Eki Karlsson, Suomen Latu; Fred Sundwall, Suomen Ratsastajainliitto; Juha Rutanen, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto; Kai Lindqvist, Suomen Melonta- ja Soutuliitto; Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto; Olli Saari, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö; Mia Neuvonen, Työväen Retkeilyliitto ja Leena Kristeri, MTK.

Ulkoilufoorumin valmistelutoimikunta edustaa ulkoilufoorumia ja kutsuu kokoukset koolle.

Ulkoilufoorumiin toimintaan osallistuvat seuraavat järjestöt:
Luonto-Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Reserviläisurheiluliitto, Sukeltajaliitto, Suomen Kiipeilyliitto, Suomen Latu, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen luontoyrittäjyysverkosto, Suomen Melontakouluttajat, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Suunnistusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ja Työväen Retkeilyliitto.