Kuiva- ja märkäpuvuille CE-merkintä

18.12.2012 Yleinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut liittoa henkilösuojainlainsäädännöstä ja sen soveltamisohjeista. Henkilösuojainlainsäädäntö koskee mm. melonnassa käytettäviä kuivapukuja ja märkäpukuja sekä sukelluspukuja, jotka luokitellaan jatkossa henkilösuojaimiksi. Puvut tulee jatkossa tyyppitarkastaa ja niihin pitää liittä CE–merkintä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tiedote 18.12.2012
Henkilösuojainlainsäädäntö ja sen soveltamisohjeiden tilannekatsaus:

Markkinoilla olevien henkilönsuojainten on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Suojaimia koskee henkilönsuojaindirektiivi (89/686/ETY), joka on Suomessa saatettu voimaan henkilönsuojaimista annetulla valtioneuvoston päätöksellä (1406/1993). Kuluttajien käyttöön tarkoitettujen henkilösuojainten osalta päätöstä täydentää valtioneuvoston asetus (1101/2009). Osoituksena vaatimustenmukaisuudesta valmistajan tai valmistajan valtuuttaman Euroopan talousalueella toimivan edustajan tulee laatia EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnittää suojaimeen CE-merkintä.

Muilta kuin vähäisiltä vaaroilta suojaavat henkilönsuojaimet (henkilönsuojainten ryhmät 2 ja 3) tulee ennen markkinoille saattamista tyyppitarkastaa ilmoitetussa laitoksessa (esim. Suomessa Työterveyslaitos).

Henkilönsuojaindirektiivin soveltamisoppaan (PPE Guidelines) mukaan urheilussa käytettävät suojavaatteet, kuten sukelluspuvut ja suojavaatetus vesihiihtoon, ovat ryhmän 2 henkilönsuojaimia. Henkilönsuojaindirektiivin soveltamiskysymyksiä käsittelevän työryhmän kokouksessa lokakuussa vahvistettiin, että kuivapuvut kuuluvat henkilönsuojainryhmään 2. 

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan toiminnanharjoittaja (valmistaja, maahantuoja, jälleenmyyjä) vastaa tuotteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Kulutustavaraa, jossa ei ole lainsäädännön edellyttämää CE-merkintää, ei saa saattaa markkinoille.

Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen alemman asteisten säännösten, kuten em. henkilösuojainasetuksen (1101/2009) noudattamista. Kuluttajaturvallisuuslaissa ei ole annettu mahdollisuutta myöntää poikkeuksia lainsäädännön vaatimusten noudattamisesta. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan valvontaviranomaisen toimenpiteet voivat kohdistua yksittäiseen tuotetyyppiin esimerkiksi  jos tuotteesta puutuu CE-merkintä tai tuote aiheuttaa vaaraa. Siten valvontaviranomaisena Tukesilla ei ole toimivaltaa antaa yleistä myyntikieltoa kokonaiselle tuoteryhmälle.

Kuivapukujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa on tällä hetkellä ilmennyt eräitä käytännön ongelmia. Keskeinen näistä on erityisesti kuivapuvuille tarkoitettujen testausmenetelmien ja – standardien puuttuminen. Ilmoitettujen laitosten valmiudet tyyppitarkastustesteihin ovat tämän johdosta vajavaiset. Suomalaisen ilmoitetun laitoksen (Työterveyslaitos) arvion mukaan testausmenetelmä saadaan luotua mahdollisesti kesään 2013 mennessä. Toisaalta eräät valmistajat ovat typpitarkastuttaneet tuotteensa pelastuspukuja koskevien vaatimusten mukaan, jolloin ilmoitettu laitos on käyttänyt niille soveltuvaa toisen tuotetyypin standardia.

Lokakuussa henkilönsuojaindirektiivin soveltamiskysymyksiä käsittelevän työryhmän kokouksessa vahvistetun tulkinnan osalta Tukesilta on kysytty mahdollisesta siirtymäajasta. Lähtökohtaisesti markkinoille saatettavien kuivapukujen on oltava henkilönsuojaindirektiivin mukaisia. Suomi on kysynyt komissiolta tulkintaa jo markkinoilla olevien, tyyppitarkastamattomien kuivapukujen myynnistä ja mahdollisesta siirtymäajasta kuivapukujen saattamiseksi vaatimustenmukaisiksi. Komissio valmistelee kannanottoaan siirtymäaikaan. Jäsenmailla on aikaa reagoida kysymykseen 15.1.2013 mennessä.  Tarkemmat tiedot mahdollisesta siirtymäajasta saataneen talven aikana.  Tukes tulee tiedottamaan asiasta tiedon saatuaan.

Tukes neuvoo toiminnanharjoittajia olemaan yhteydessä ilmoitettuihin laitoksiin ja saattamaan tuotteet henkilönsuojaimia koskevien vaatimusten mukaisiksi niin pian kuin mahdollista. Toistaiseksi Tukes ei ryhdy markkinavalvontatoimenpiteisiin kuivapukujen tyyppitarkastustodistusten suhteen. 

 

Terveisin
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto