Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n ja Suomen Olympiakomitean lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien esitystä asetukseksi liikunnan edistämisestä

22.4.2015 Yleinen

Valo ja Suomen Olympiakomitea (jatkossa lausunnonantajat) kuultuaan jäsenjärjestöjään lausuvat otsikkoasiassa seuraavaa:

Liikuntaneuvoston tehtävää poikkihallinnollisen ajattelun edistäjänä tulisi vahvistaa. Tämän takia lausunnonantajat ehdottavat, että asetuksen 2 §:n lisätään seuraavasti kohdat 2) ja 3):

1) edistää valtionhallinnon eri toimenpiteiden yhteensovittamista liikuntapolitiikan alalla liikuntapolitiikan tavoitteiden suuntaisesti

2) tehdä säännöllisesti kokonaisarviointi valtionhallinnon liikuntapoliittisten toimenpiteiden tuloksista liikunnan, huippu-urheilun sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan alalla

Liikuntaneuvostossa tulisi olla edustettuna myös asiantuntemus elämänkulun eri vaiheista.

Suomen Vammaisurheilu ja – liikunta VAU ry haluaa nostaa esille seuraavat kaksi asiaa:

– Valtion liikuntaneuvoston tehtäviä käsittelevän 2 §:n 6 kohtaan korvataan termi liikkumis- ja toimintaesteiset termillä liikkumis- ja toimimisesteiset  termi vastaa liikkumis – ja toimimisesteisten liikkumista ja liikunnanharrastamista koskevan YK:n yleissopimuksessa käytettyä terminologiaa

– luonnoksen 8 §:n toisessa kappaleessa sana erityisryhmä” korvataan sanalla ryhmä, sillä erityisryhmän erikseen korostaminen ei ole tarpeen

Asetusluonnoksen liikunnan aluehallintoa koskevassa 4 §:n alussa viitataan strategia-asiakirjoihin. Muistiossa voisi täsmentää, mitä asiakirjoja tarkalleen tarkoitetaan.

Liikunta edistäviä järjestöjä koskevassa 7 §:ssä ei ole mainittu valtionapukelpoisuuden hakemisen edellytyksenä järjestön yleishyödyllisyyttä. Valtionapukelpoisuutta hakiessa tulisi järjestön pystyä osoittamaan yleishyödyllinen statuksensa. Muussa tapauksessa myös rekisteröity yhdistys, joka ei ole yleishyödyllinen voisi muut ehdot täyttämällä olla

valtionapukelpoinen. Lausunnonantajat ehdottavat, että 7 §:ään lisätään kohta, että järjestön tulee antaa selvitys yleishyödyllisyydestään.

Asetusluonnoksen 7 §:n 3) kohdan mukaan järjestön tulee antaa selvitys yhteiskunnallisesta aktiivisuudestaan. Muistiossa olisi syytä avata mitä yhteiskunnallisella aktiivisuudella tarkoitetaan.

Valtionavustuksen hakemista koskevassa 9 §:ssä ja sen myöntämistä koskevassa 10 §:ssä viitataan tulosperusteisiin. Hyvään hallintoon kuulu, että avustuksia hakevilla järjestöillä on tiedossa selkeät mittarit ja mitä tuloksia niiltä vaaditaan. Luonnoksen 10§:n alussa todetaan, että valtionavustus myönnetään tulosperusteisesti järjestön toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella. Seuraavassa lauseessa todetaan, että tulosperusteita arvioidaan suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Järjestöjen on tärkeä tietää, verrataanko tuloksia suhteessa omaan toimintasuunnitelmaan vai suhteessa “yhteisiin tavoitteisiin”. Lisäksi valtionavustusta hakiessa tulisi riittää tieto henkilöstön palkkausperusteista.

Lausunnonantajien mielestä järjestöä, joka hoitaa taloutensa hyvin, ei pidä rangaista siitä pienentämällä sen valtionapua. Avustuksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudellinen tila. Sanamuodosta saa helposti sen vaikutelman, että toiminnaltaan ja taloudeltaan samankokoisista järjestöistä huonommin taloutensa hoitanut saa harkinnassa enemmän avustusta .

Luonnoksen 10 §:ssä puhutaan taloudellisuudesta. Se tulisi korvata sanoilla taloudellista tilaa.

Se mitä tarkoitetaan järjestön toiminnan alueellisella kattavuudella tulisi määritellä muistiossa..

Liikuntalaissa ja asetusluonnoksessa mainitaan eettiset periaatteet. Muistiossa olisi syytä avata mitä periaatteita tarkoitetaan ja kenen toimesta ne määritellään.

Helsingissä 9.4.2015

Teemu Japisson

Pääsihteeri

Valo ja Suomen Olympiakomitea