Kannanotto kuluttajaturvallisuuslain uudistamisehdotukseen

Melonta- ja Soutuliitto on ollut mukana sekä Olympiakomitean, että Ulkoilufoorumin jäsenten laatimissa yhteislausunnoissa kuluttaluttajaturvallisuuslain uudistamisesta. Työ- ja elinkeinomisisteriön työryhmä on laatinut ehdotuksen joka sisältää merkittäviä muutoksia kuluttajaturvallisuuslakiin. Ehdotuksessa lain soveltamisala laajenisi kattamaan yhdistysten ja muiden yhteisöjen jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa tarjoamat kulutuspalvelut. Tämä merkitsisi perustavanlaatuista muutosta yhdistysten toimintaan.

Sekä Olympiakomitean, että Ulkoilufoorumin allekirjoittaneiden jäsenten kanta on, että lakia ei esitetyssä muodossa voi hyväksyä. Ehdotetussa muodossa laki rinnastaisi yhdistystoiminnan yritystoimintaan ja heikentäisi yhdistysten mahdollisuuksia toteuttaa toimintaa, lisäisi hallinnollista taakkaa ja oikeudellista epävarmuutta. Lisäksi ehdotus on ristiriidassa hallitusohjelman ja Oikeusministeriössä valmisteilla olevan kansalaisjärjestöstrategian kanssa, joiden tavoitteena on helpottaa yhdistysten toimintaa keventämällä säätelyä ja hallinnollista byrokratiaa.

Ulkoilufoorumin lausunnossa ovat mukana: Suomen Latu, Suomen Partiolaiset, Suomen luontoyrittäjyysverkosto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Ulkoilufoorumin jäsenten lausunto