Koskiluokitukset

Kuvassa meloja kypärä päässä laskemassa keltaisella retkikajakilla Pirunportti -nimistä koskea. Kuvattu ylhäältä kallion päältä.

Kosket luokitellaan vaativuuden mukaan. Koskien luokituksen käytännöt ja asteikot vaihtelevat maittain ja osittain myös maiden sisällä. Eroavaisuudet johtuvat eri maiden erilaisista olosuhteista ja melontakulttuurista.

Keski-Euroopan jyrkkärinteiset alppijoet ja Suomen loivapiirteiset joet ovat olosuhteiltaan huomattavan eri tyyppisiä, ja myös luokittelut poikkeavat toisistaan.

Tyypillisesti kosket luokitellaan kuuteen eri vaikeusasteeseen (I-VI). Yksi on helpoin ja kuusi vaikein. Näiden luokkien sisällä on yleensä alaluokkia ja erikseen merkittyjä huomioitavia joen tai kosken kohtia. Koskesta voi olla huomioituna esimerkiksi päävirta ja sitä helpompi sivuvirta ja annettu näille erilliset luokitukset.

Monissa luokituksissa on huomioitu myös kosken vaarallisuus. Esimerkiksi kaukana erämaassa sijaitsevan koski on voitu luokitella korkeammalle, kuin vastaava koski asutuskeskuksen läheisyydessä.

Luokituksessa on yleensä huomioitu myös kosken muutokset erilaisilla veden virtaamilla. Merkintä voi olla esimerkiksi: I–I+ (II), eli normaali vedenkorkeudella koski on luokassa I–I+ ja voi olla joskus suuremmalla virtaamalla luokassa II.

Koskiluokitusten ongelmakohtia

Koskista tehtyihin luokituksiin on syytä suhtautua varauksella. Julkaistuja koskiluokituksia ei voida pitää kaikilta osin luotettavina. Monet luokitukset ovat vanhoja ja olosuhteet ovat lukuisten virtavesikunnostusten myötä muuttua. Luokittelun alkuperää ei useinkaan voida jäljittää, joten luokittelun luotettavuutta on vaikea arvioida.

Monien koskien luokituksesta on koskimelonnan harrastajien ja alan ammattilaisten piireissä useita eri käsityksiä, eivätkä aina vastaa koskesta esim. reittioppaassa julkaistuja tietoja.

Luokitukset ovat aina ohjeellisia ja melojan on itse arvioitava kosken vaikeus ja koskessa melomisen riskit suhteessa omaan ja ryhmän osaamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin.

Suomen koskiluokitukset

Tässä on kuvattu Suomessa yleisesti käytetty koskiluokitusjärjestelmä. Se perustuu Kanoottiliiton turvaryhmän 1990 -luvulla teettämään aineistoon. Monet koskimelonnan harrastajat ja alan ammattilaiset pitävät järjestelmää vanhentuneena ja arvioivat sen kaipaavan päivittämistä.

Suurin osa Suomen koskiluokituksista on kuitenkin laadittu tämän luokittelujärjestelmän perusteella, joten koskiretkeilyä tai koskimelontaa harrastavien on syytä tutustua siihen.