Lait ja viranomaisohjeet

Tmelontatoiminnan turvallisuutta ohjaavat vesiliikennelaki ja kuluttaturvallisuuslaki, Liikenneturvallisuusviraston (Traficom) ja Turvallisuus- ja Kemikaaliviraston (Tukes) ohjeet ja määräykset.

Vesiliikennelaissa määritellään vesiliikenteen säännöt, vesikulkuneuvon varusteet, aluksen päällikön vastuu sekä kuljettajan pätevyysvaatimukset eri tyyppisille vesikulkuneuvoille.

Keskeisimmät vesiliikennelain kohdat

5 § Vesikulkuneuvon käyttämistä koskevat yleiset velvollisuudet

Vesikulkuneuvon käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Vesikulkuneuvon käyttäjän on osallistuttava kykynsä mukaan muualla laissa edellytettyihin pelastustoimenpiteisiin sekä muutoinkin niihin toimiin, joihin onnettomuus- tai vaaratilanne antaa aihetta.

6§ Vesikulkuneuvon kuljettajaa, päällikköä ja luovuttajaa koskevat yleiset vaatimukset 

Vesikulkuneuvoa saa kuljettaa, ohjailla tai hallita vain henkilö, jolla on olosuhteisiin nähden tarvittava ikä, kyky ja taito vesikulkuneuvon hallitsemiseksi. Rekisteröitävää moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa saa ohjailla tai hallita vain henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta. 

Jollei merilain 6 luvusta muuta johdu, vesikulkuneuvon kulusta ja turvallisuudesta vastaa sen päällikkö. Päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee vesikulkuneuvoa. Jos on epäselvää, kuka on päällikkö, päällikön vastuu on viime sijassa liikenneasioiden rekisteriin merkityllä vesikulkuneuvon omistajalla tai haltijalla, joka tosiasiassa on voinut ohjailla tai hallita vesikulkuneuvoa. 

Vesikulkuneuvoa ei saa luovuttaa sellaisen henkilön kuljetettavaksi, ohjailtavaksi tai hallittavaksi eikä vuokrata sellaiselle henkilölle, jolla ei ole siihen 1 momentissa edellytettyä ikää, kykyä ja taitoa. 

Kuljetettavaksi, ohjailtavaksi tai hallittavaksi luovutetun tai vuokratun vesikulkuneuvon luovuttajan on huolehdittava siitä, että vesikulkuneuvo on luovutushetkellä kyseiselle vesialueelle ja siihen liittyviin olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen siten kuin 107 §:ssä säädetään ja että vesikulkuneuvon vastaanottajalle on annettu riittävä opastus sen turvalliseen käyttöön. 

7 § Päällikön yleinen vastuu

Vesikulkuneuvon päällikön on huolehdittava siitä, että:

1) vesikulkuneuvo on aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen siten kuin 107 §:ssä säädetään;

2) vesikulkuneuvossa olevia henkilöitä on ohjeistettu riittävällä tavalla turvallisesta vesikulkuneuvossa toimimisesta;

3) vesikulkuneuvossa on tarvittavat,108 §:ssä ja sen nojalla säädetyt varusteet, ne ovat kunnossa ja helposti saatavilla;

4) vesikulkuneuvossa on käytettävissä asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja, jos aiottu matka edellyttää reittisuunnittelua matkan pituuden tai muun vastaavan syyn tai olosuhteen johdosta;

5) 108 §:ssä tarkoitetussa vesikulkuneuvossa olevilla henkilöillä on saman pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut kelluntavälineet puettuina sään, aallokon, vesikulkuneuvon kunnon tai muiden olosuhteiden niin edellyttäessä; ja

6) vesikulkuneuvossa on 41, 117 ja 119 §:ssä tarkoitetut tarvittavat asiakirjat.

15 § Soutuveneiden ja alle seitsemän metrin pituisten vesikulkuneuvojen liikkumista ja kohtaamista koskevat poikkeukset

Edellä 14 §:ssä säädetystä poiketen seuraavien vesikulkuneuvojen on yleisillä kulkuväylillä pysyteltävä poissa yli 12 metrin pituisten vesikulkuneuvojen tieltä:

1) soutuvene ja siihen kooltaan, nopeudeltaan tai muuten rinnastettava vesikulkuneuvo;

2) alle seitsemän metrin pituinen, moottorilla kulkeva vesikulkuneuvo, jonka suurin nopeus on enintään seitsemän solmua;

3) alle seitsemän metrin pituinen purjevoimalla kulkeva purjevene.

30 § Alle seitsemän metrin pituisen vesikulkuneuvon valot ja merkkikuviot

Alle seitsemän metrin pituisesta vesikulkuneuvosta, jonka rungossa tai kansirakenteessa ei ole vähintään yhden metrin korkeudella vesikulkuneuvon vesiviivasta sivuvalojen kiinnitykseen soveliasta kohtaa, saa meriteiden sääntöjen osassa C määrättyjen valojen sijasta näyttää ympäri näköpiirin näkyvää valkoista valoa.

Alle seitsemän metrin pituisen vesikulkuneuvon ei tarvitse näyttää meriteiden sääntöjen osassa C määrättyjä merkkikuvioita, lukuun ottamatta konevoimalla kulkevaa vesikulkuneuvoa, jolla on purjeet ylhäällä.

Meriteiden säännöt
25 sääntö Kulussa olevat purjealukset ja soutuveneet

2) Soutuvene voi näyttää tässä säännössä purjealuksille määrättyjä valoja, mutta jollei se näytä niitä, sen on pidettävä valmiina saatavilla valkoista valoa näyttävä sähkölamppu tai sytytetty lyhty, jota on näytettävä riittävän hyvissä ajoin yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi

Seuran ulkopuolisille järjestettävä toiminta katsotaan kuluttajapalveluksi. Kuluttajapalvelun turvallisuutta määrittelee Kuluttajaturvallisuuslaki.

Kuluttajaturvallisuuslain keskeisimmät kohdat

2 luku Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

5 & Huolellisuusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.

7 & Turvallisuusasiakirja

Palvelun tarjoajan, on laadittava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville.

Turvallisuusasiakirjassa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus ja se on pidettävä ajan tasalla. 

Palvelun tarjoajan on varmistauduttava siitä, että palvelun tarjoamisessa mukana olevat tuntevat turvallisuusasiakirjan sisällön. Tarvittaessa palvelun tarjoajan on järjestettävä palvelun tarjoamisessa mukana oleville koulutusta.

Turvallisuusasiakirja on näytettävä ja toimitettava valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä.

9 & Tietojen antaminen kuluttajille

Toiminnanharjoittajan on selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla annettava kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin liittyvät vaarat. Valvontaviranomainen voi vaatia, että toiminnanharjoittaja antaa kuluttajille sopivalla tavalla tavaraan tai palveluun liittyvän vaaran torjumisen tai ehkäisemisen kannalta tarpeellisia käyttö- tai toimintaohjeita, varoituksia tai muuta tietoa.

Tarkempia säännöksiä kulutustavaroita ja kuluttajapalveluita koskevien kuluttajalle tai kuluttajaan rinnastettavalle tarpeellisten tietojen antamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Vesikulkuneuvojen vuokraamista valvova viranomainen on Liikenteen turvallisuusvirasti (Traficom). Traficomin ohjeet vesikulkuneuvon vuokraajalle.

Traficomin ohjeet vesikulkuneuvon vuokraajalle

Varmista vuokraajan ikä, kyky ja taito

 • Tarkista ja kirjaa vuokraajan henkilötiedot, erityisesti ikä. Rekisteröityä moottorivenettä saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö.
 • Arvioi ajokunto ja varusteet silmämääräisesti. Muistuta, että alkoholi ja veneily eivät kuulu yhteen.
 • Selvitä vuokraajan ajo- ja vesiliikennekokemus sekä kalustotuntemus. Henkilön veneilytaito voidaan helpoiten todeta esimerkiksi kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla.

Opasta vesikulkuneuvon turvalliseen käyttöön

 • Päällikön vastuu
 • Väistämissäännöt
 • Ympäristön huomioiminen (jätteet, melu, aallonmuodostus)
 • Toimiminen hätätilanteessa
 • Paikallistuntemus sekä alueen mahdolliset poikkeusolosuhteet (rajoitukset)
 • Asianmukaiset ja ajantasaiset merikartat
 • Reittisuunnittelu (Kerro myös läheisillesi, minne olet menossa ja milloin palaat.)
 • Sääolosuhteet
 • Vesikulkuneuvon varusteet ja turvallinen käyttö (vene, vesiskootteri ja muut vesikulkuneuvot)

Tee kirjallinen sopimus

Huolehdi, että sopimukseen kirjataan seuraavat asiat:

 • Vuokranantajan ja vuokraajan henkilötiedot
 • Vuokraamisen aloitus- ja päättymisajankohta (paikka, pvm, kellonaika)
 • Vuokrattavan vesikulkuneuvon kunto ennen vuokrausta (kunto, polttoaine, siisteys)
 • Vuokraukseen liittyvät vakuutusturva
 • Vesikulkuneuvon käyttötarkoitus (esimerkiksi vesihiihto ym.)
 • Omat yhteystiedot ja ilmoitusrutiinit ongelmatilanteissa
 • Palaute
 • Allekirjoitus

Traficomin ohjeet vesikulkuneuvon vuokraajalle (linkki Traficomin sivuille)

Seuran ulkopuolisille järjestetty toiminta, esim. melontakokeilu tai Meloja 1 -kurssi katsotaan kuluttajapalveluksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vastaa kuluttajapalveluiden turvallisuudesta.

Tukesin ohjeet kuluttajapalveluiden turvallisuudesta

Kuluttajapalvelulla tarkoitetaan palvelua, jota tarjotaan pääasiassa yksityishenkilöille käytettäväksi vapaa-ajalla, harrastuksissa tai muissa aktiviteeteissa.

Kuluttajapalveluita ovat esimerkiksi:

 • huvipuistot ja tivolit
 • leikkipuistot ja niihin rinnastettavat sisäleikkipaikat
 • kuntosalit
 • kauneudenhoito- ja kehonmuokkauspalvelut
 • uimahallit ja kylpylät
 • uimarannat
 • hiihtokeskusten palvelut
 • ohjelmapalvelut, esim. seikkailupalvelut tai moottorikelkkasafarit
 • ratsastuspalvelut
 • yleisötapahtumat
 • kuluttajille suunnatut tavaroiden vuokrauspalvelut, esim. mökin, urheiluvarusteiden tai työkalujen vuokraus.

Yhdistyksen tarjoama palvelu ei ole kuluttajapalvelu, jos sitä tarjotaan ainoastaan yhdistyksen omille jäsenille muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Esimerkiksi urheiluseuran järjestämä jumppa ei ole kuluttajapalvelu, jos siihen voivat osallistua vain seuran jäsenet, eikä toiminnalla tavoitella merkittävää taloudellista hyötyä.

Ohjelma- ja elämyspalvelut

Ohjelmapalveluissa asiakas osallistuu itse aktiivisesti palvelussa tehtävään toimintaan joko ohjatusti tai omatoimisesti. Ohjelmapalveluita ovat erilaiset seikkailu-, elämys-, luonto- ja liikuntapalvelut, kuten vaellukset ja safarit, pomppulinnat, benji-hyppy tai kuplajalkapallo. Myös useimmat leirit, joissa osallistujille järjestetään erilaisia aktiviteetteja, kuuluvat ohjelmapalveluihin.

Ohjelmapalveluiden turvallisuudesta vastaan palveluntarjoaja, eli esim. yritys, joka järjestää palvelun.

Tunnista vaarat

Ohjelmapalveluihin sisältyy usein huomattavia riskejä, koska osallistujat viedään tietoisesti sellaisiin tilanteisiin, joita he eivät ole aikaisemmin kokeneet. Yllätykset ja äärikokemukset ovat palvelun olennainen osa. Yllätyksellisyydestä ja jännityksestä huolimatta palvelun kaikkien vaiheiden pitää olla turvallisia. On tärkeää, että ohjelmapalvelun tarjoaja on tunnistanut etukäteen mahdolliset vaaratilanteet ja järjestänyt palvelun turvalliseksi erilaisten osallistujaryhmien ja myös sivullisten kannalta.

Asiakirjat kuntoon

Useimmista ohjelmapalveluista pitää laatia turvallisuusasiakirja. Jos ohjelmapalvelusta aiheutuva riski on vain vähäinen, turvallisuusasiakirjaa ei tarvita. Palveluntarjoajan on tunnistettava palveluun liittyvät vaarat ja arvioitava turvallisuusasiakirjan tarve itse.

Tarkempia turvallisuusohjeita on kuvattu Tukes-oppaassa Ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistäminen. Palvelukohtaisia ohjeita löytyy lisäksi alasivuilta.