Opaskoulutus

Melontaoppaan tehtävä on toimia vastuullisena vetäjänä seurojen ja yritysten retkillä ja melotuksissa. Melontaoppaalla on valmiudet toimia vaativammissa olosuhteissa, avoimilla vesialueilla, tuulessa ja aallokossa, koskessa ja virrassa.  Hän kykenee vastaamaan ryhmän turvallisuudesta ja pystyy opettamaan jatkotason melontataitoja. Hän voi toimia seuran, yrityksen tai tapahtuman turvallisuusvastaavana. 

Melontaoppaaksi pätevöidytään melontaopaskurssi ja pätevöitymisnäyttö suorittamalla. Näytön hyväksytysti suorittaneet saavat melontaopastutkintotodistuksen. Näyttötilaisuudessa testataan oppaan turvallisuustaidot, olosuhdetaidot, johtamistaidot sekä opetustaidot.

Pätevöitymisnäyttönä toimii NIL Sea Kayak Guide tutkinto. Avovesiopaskurssin suorittaneet voivat osallistua Guide-tutkintoon ja saada näin opaspätevyyden.

Melontaopaskurssilla voi pätevöityä

  1. Avovesioppaaksi, suoritetaan avovesiolosuhteissa kajakilla
  2. Koskioppaaksi, suoritetaan koskiolosuhteissa kajakilla tai packraftilla
  3. Avokanoottioppaaksi, suoritetaan soolo-avokanootilla osittain koski-losuhteissa

Koulutuksen tuntimäärät
– 16 tuntia teoriaa josta 8 tuntia ennakkotehtäviä ja 8 tuntia opetusta kurssin aikana
– 24 tuntia käytännön harjoittelua 
– 10-12 tunnin / päivän näyttötilaisuus

Melontaopaskurssin ennakkovaatimukset

– 18v.  Ikä 
– Haastavissa olosuhteissa melonnan mahdollistava terveydentila ja fyysinen kunto.
– 200m uimataito + 50m uimarin hinaus melontaliivit päällä sekä hinaajalla, että hinattavalla. Uimataito ilmoitetaan kurssihakemuksessa.
– Vähintään kahden vuoden melontakokemus sekä kokemusta melonnan ohjaamisesta  tai opettamisesta, esim. ohjaajana toimimisesta. Kokemus osoitetaan lyhyellä vapaamuotoisella toimintaselvityksellä kurssihakemuslomakkeessa.
– Meloja 3 -taitokortti tai vastaava melontataitotodistus (esim. BCU 3 star).

Melontaopaskurssin sisältö

Turvallisuus
– Melonnan turvallisuusohje (osaa)
– Olosuhdetietous: meri, sisävesi, joki, koski, vedenkorkeus, sääolot, tuuli, lämpötila (osaa)
– Riskien hallinta ja ennakointi (osaa)
– Turvasuunnitelma ja riskianalyysi (osaa)
– Kuluttajaturvallisuuslaki ja vastuukysymykset (osaa)
– Navigoiminen (osaa)
– Pelastustekniikat. Hyvä rutiini eri tilanteisiin ja erilaisille kalustoille soveltuvia tekniikoita (osaa)

Opetustaidot
– Taidon opettamisen perusteet (tietää)
– Alkeistaitojen (Meloja 1), perustaitojen (Meloja 2) opettaminen (osaa)
– Laji- ja olosuhdetaitojen (meloja 3) opettaminen (osaa)
– Melonnan perus- ja jatkotason tietojen opettaminen (osaa)

Melonnan yleistietous (osaa)
– Kalusto ja varusteet (osaa)
– Melonnan lajit (osaa)
– Seuratoiminta (tietää)
– Melonnan taustaorganisaatiot (tietää)
– Ympäristötietous, jokamiehenoikeudet- ja velvollisuudet (osaa)
– Vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo (tietää)
– Meloja -taitokoulutusjärjestelmä (osaa)

Johtaminen
– Ryhmän johtamisen perusteet (tietää)
– Ryhmän johtaminen opetustilanteessa esim. peruskurssilla (osaa)
– Ryhmän johtaminen yön yli retkellä (osaa)
– Kriisijohtaminen (tietää)

Henkilökohtainen jatkosuunnitelma- Jokainen kurssilainen arvioi itseään oppaana ja tekee jatkosuunnitelman.- Kouluttaja antaa jokaiselle kurssilaiselle henkilökohtaisen palautteen.

Vieraaseen välineeseen / olosuhteisiin tutustuminen, esim. koskimelonta, avokanootti, SUP. Tämä syventää käsitystä melonnan monimuotoisuudesta ja melontatekniikasta.

Avovesimelontaopas

Avovesimelontaopas pystyy vastaamaan ryhmästä keskivaikeissa avovesiolosuhteissa. Hän pystyy kouluttamaan jatkotason avovesimelontataitoja. Hän ymmärtää avoimiin vesialueisiin liittyvät riskit ja hallitsee avovesimelonnan pelastustekniikat. Hän pystyy suunnittelemaan monipäiväisen melontaretken ja osaa huomioida retkelle osallistujien erilaiset valmiudet sekä muuttuvat olosuhteet.

Avovesiopaskurssi on retkimuotoinen, yöpyminen tapahtuu maastossa. Kurssiympäristönä voi olla meri tai järvi.

Pätevöitymisnäyttönä toimii NIL Sea Kayak Guide -tutkinto. Avovesiopaskurssin suorittaneet voivat osallistua Guide-tutkintoon ja saada näin opaspätevyyden. Lisätietoja Guide tutkinnosta

Koskimelontaopas

Koskimelontaopas pystyy vastaamaan ryhmästä 2+ -luokan koskiolosuhteissa. Hän pystyy kouluttamaan jatkotason koskimelontataitoja 2+ -luokan koskiolosuhteissa. Hän tuntee kosken anatomian ja osaa tulkita muuttuvia olosuhteita. Hän ymmärtää koskiolosuhteisiin liittyvät riskit ja hallitsee koskimelonnan pelastustekniikat. Hän pystyy suunnittelemaan koskimelontaretken ja osaa huomioida retkelle osallistujien erilaiset valmiudet.

Koskiopaskurssi suoritetaan koskiolosuhteissa kajakilla tai reppulautalla, eli packraftilla.

Koskioppaan pätevöitymisnäyttö

Opastutkinnon järjestäjänä toimii Suomen Melonta- ja Soutuliitto.

Tutkintoon voi osallistua enintään 2 kandidaattia / tutkinnon vastaanottaja.
Opastutkinnon hinta on 250 € / tutkinto (2022). Liitto osoittaa tutkinnon vastaanottajan ja maksaa tämän palkkion 150 € / päivä (2022) ja vastaanottajan välittömät matka- ja majoituskulut.

Tutkinnon vastaanottajana toimii Melonta- ja Soutuliiton koulutusvaliokunnan nimeämä melontakouluttaja.

Ennakkovaatimukset
Meloja 3 -taitokoe tai vastaava taitonäyttö.
SMSL opaskurssi tai vastaavan tasoinen koulutus suoritettuna.
Kokemusta opastason toiminnan järjestämisestä, esim. koskiretkien järjestämisestä.
18 v. ikä

Olosuhteet
Tutkinto on järjestettävä luonnon olosuhteissa.
Tutkinto on järjestettävä koski- ja jokiolosuhteissa, johon sisältyy useita 1 – 2+ luokan koskia. 
Reitillä voi olla myös vaativampia koskia, jotka voidaan joko laskea tai kiertää.

Kalusto
Tutkinto voidaan suorittaa joko koskikajakeilla, jokiretkeilykajakeilla tai packrafteilla. Opaskandidaatin on huolehdittava, että kalusto on reitille sopiva ja noudattaa melonnan turvallisuusohjetta.

Tutkinnon luonne
Tutkintotilaisuus on koskiolosuhteita sisältävä vähintään 10 tuntia kestävä ohjattu retki tai koulutuskokonaisuus tai näiden yhdistelmä. Tilaisuus jakaantuu kahdelle päivälle. Osallistujia on oltava vähintään 3 henkilöä / opas. 

Retki voi olla seuran retki tai kaupallinen elämyspalvelu. Retkeen on sisällytettävä jonkin verran koskimelonnan koulutuksellista sisältöä. Koulutuskokonaisuuteen on sisällytettävä ainakin yksi retkimuotoinen osuus.

Johdettu varusteiden pakkaaminen, vaatteiden vaihtaminen ym. valmistelut lasketaan osaksi tutkintoa. Jos retken reitille osuu aikaa vieviä suvanto-osuuksia tai tutkinnon suorittajia on useampi kuin yksi, voi riittävän näytön saamiseksi olla tarpeen jatkaa tutkintoaikaa.

Toiminnan on tapahduttava opaskokelaan johdolla ja vastuulla. Pienimuotoinen tekniikkakoulutus tai vertaisryhmänä (kaveriporukalla) ”koskipuljailu” ei riitä koskiopas -näytöksi. 

Tutkinnon vastaanottaja päättä tavan, jolla tutkinto suoritetaan.

Koskiopastutkinnon tasovaatimukset

Opas kykenee johtamaan 6 – 10 itsensä tasoisen melojan melojan ryhmää 2+ -luokan koskia sisältävällä usean tunnin mittaisella jokiretkellä. 

Opas kykenee johtamaan 3 – 6 henkilön itseään kokemattomampaa ryhmää 1 – 2+ luokan koskia sisältävällä usean tunnin mittaisella jokiretkellä. 

Opas osaa arvioida omia ja ryhmänsä taitoja ja johtaa toimintaa siten, että oma tai ryhmän turvallisuus ei vaarannu. 

Opas pystyy opettamaan tutkintovaatimusten olosuhteissa tarvittavia melontataitoja.
Opas ottaa huomioon ryhmän yksilöt ja osaa järjestää tarvittaessa yksilöllistä ohjelmaa ryhmän jäsenille.

Opas pystyy melomaan 2+ -luokan koskessa rennosti ja varmasti.
Opas hallitsee itsepelastustekniikat siten, että selviää kaatumistilanteista ilman ryhmän apua.
Opas hallitsee erilaiset pelastustekniikat ja osaa soveltaa niitä.

Turvallisuussuunnitelma
Opas osaa tehdä kirjallisen riskikartoituksen ja turvallisuussuunnitelman melontatapahtumaan. Turvallisuussuunnitelma noudattaa Kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia, sekä melonnan turvallisuusohjetta.

Ryhmän hallinta ja opastaminen
Osaa opastaa ryhmää selkeästi ja ymmärrettävästi
Osaa kommunikoida ryhmän ja työparin kanssa opastus- ja johtamistilanteissa 
Osaa sopeuttaa vauhdin ryhmälle sopivaksi 
Osaa käyttää ryhmän resursseja hyväkseen 
Osaa johtaa ryhmää kaatumistilanteissa  ja muissa tyypillisissä melonnan ongelmatilanteissa 
Osaa sopeuttaa ryhmän toiminnan ja antaa ryhmälle/melojalle ohjeita vaativassa tilanteessa (vaativa koski, laskureitille kaatunut puu yms.) d.fi 

Olosuhteiden ymmärtäminen
Osaa lukea koskiluokituksia ja koskinuotteja
Osaa arvioida kartasta maaston ja korkeuserojen perustella jokireitin yleisluonteen ja vaativuuden
Ymmärtää muuttuvan virtaaman ja vedenkorkeuden vaikutuksen koskeen. 
Osaa lukea koskea ja tunnistaa riskipaikat virrassa. 
Ymmärtää ilman ja veden lämpötilan sekä säätilan vaikutuksen melontaturvallisuuteen.
Osaa varustautua melontaan eri vuodenaikoina.

Ensiapu
On suorittanut EA2-tason maastopainotteisen ensiapukurssi 
Ymmärtää kylmettymisen ja hypotermian riskin vesillä. Tuntee kylmettymisen ja hypotermian eri vaiheet ja osaa asiaan liittyvän ensiavun. 
Tietää melonnassa yleiset rasitusvammat ja osaa ennaltaehkäistä sekä hoitaa näitä. 
Tietää muut yleiset melontaan liittyvät riskit ja osaa niihin liittyvän ensiavun. 

Toimiminen hätätilanteessa
Osaa hälyttää apua tilanteen vaatiessa
Osaa johtaa ryhmää kriisitilanteessa
Ymmärtää eri kommunikointivälineiden heikkoudet ja vahvuudet
Tuntee visuaalisten ja äänihätämerkkien (hätäraketit, soihdut, käsimerkit, pillit jne.) käytön

Yleiset tiedot ja osaaminen 
Opas tuntee koskiolosuhteissa käytettävät melontavarusteet ja turvallisuusvarusteet ja osaa käyttää niitä sujuvasti
Opas osaa käyttää yleisimpiä retkeilyvarusteita
Oppaalla on kaluston korjausvälineet ja hän osaa käyttää niitä
Opas tuntee jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
Opas osaa etsiä säätietoja eri lähteistä ja tulkita niitä

Järjestetyt tilanteet
Mikäli tutkintotilaisuudessa synny spontaaneja tilanteita, joissa tutkinnon eri osa alueiden osaaminen voidaan näyttää, on tutkinnon vastaanottajan järjestettävä tai lavastettava tilanteita.

Avokanoottimelontaopas

Avokanoottimelontaopas pystyy vastaamaan ryhmästä 1-luokan koskiolosuhteissa. Hän pystyy kouluttamaan jatkotason avokanoottimelontataitoja. Hän tuntee kosken anatomian ja osaa tulkita muuttuvia olosuhteita. Hän ymmärtää koskiolosuhteisiin liittyvät riskit ja hallitsee koskimelonnan pelastustekniikat. 

Hän ymmärtää avoimiin vesialueisiin liittyvät riskit ja hallitsee avokanoottimelonnan pelastustekniikat. Hän pystyy suunnittelemaan monipäiväisen melontaretken ja osaa huomioida retkelle osallistujien erilaiset valmiudet sekä muuttuvat olosuhteet.

Avokanoottioppaan pätevöitymisnäyttö

Sisältöä päivitetään…